Year 1

English
Listening and Speaking Skills
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Able to listen to and respond appropriately in formal and informal situations for a variety of purposes
Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Mathematics
Fractions
Concept of one over two and one over four in proper fractions
Concept of one over two and one over four in proper fractions
Concept of one over two and one over four in proper fractions
Measurement
Relative units to measure length, mass and volume of liquids
Relative units to measure length, mass and volume of liquids
Data Management
Pendidikan Islam
Science

Year 2

Bahasa Melayu
Aspek Seni dan Bahasa
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Mathematics
Pendidikan Islam
Science

Year 3

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagaI tujuan
Aspek Seni Bahasa
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks
Memahami dan membina ayat mengikut konteks
Mathematics
Fractions, Decimals and Percentages
Pendidikan Islam
Hadis
Merumus kefahaman hadith mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua secara beradab dan istiqamah
Akidah
Merumus konsep nama Allah al-Alim dan al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus konsep adab terhadap Allah melalui syukur sebagai bukti mentaati-Nya secara beradab dan istiqamah
Science

Year 4

English
Listening Skills
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Understand meaning in a variety of familiar contexts
Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal
Kemahiran Membaca
Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
Aspek Tatabahasa
Mathematics
Pendidikan Islam
Hadis
Merumus dan menghayati hadis memuliakan tetamu serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Ibadah
Merumus dan mengamalkan konsep bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus adab beriadah yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab berjiran yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Science

Year 5

Mathematics
Pendidikan Islam
Akidah
Meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Meyakini konsep beriman kepada hari akhirat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Sirah
Merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah
Adab
Merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Science

Year 6

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan, dan pesanan yang didengar dengan betul
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila
Kemahiran Menulis
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul
Aspek Tatabahasa
Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi
Mathematics
Pendidikan Islam
Science

Form 1

English
Speaking Skills
Communicate Information, Ideas, Opinions and Feelings Intelligibly On Familiar Topics
Reading Skills
Understand a Variety of Texts by Using a Range of Appropriate Reading Strategies to Construct Meaning
Understand a Variety of Texts by Using a Range of Appropriate Reading Strategies to Construct Meaning
Understand a Variety of Texts by Using a Range of Appropriate Reading Strategies to Construct Meaning
Writing Skills
Communicate Intelligibly Through Print and Digital Media on Familiar Topics
Communicate Intelligibly Through Print and Digital Media on Familiar Topics
Communicate Intelligibly Through Print and Digital Media on Familiar Topics
Communicate with Appropriate Language, Form and Style
Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan
Geografi
Pendidikan Islam
Al-Quran
Ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Hafazan)
Reka Bentuk dan Teknologi
Science
Sejarah
Asas Sains Komputer

Form 2

Bahasa Melayu
Kemahiran Membaca
Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan.
Kemahiran Menulis
Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang
Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang
Menulis untuk meringkaskan dan merumuskan pelbagai bahan prosa.
Aspek Seni Bahasa
Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi
Memahami dan menggunakan bandingan semacam, peribahasa, kata-kata hikmat, kiasan madah pujangga, dan bahasa berirama dalam komunikasi dan penulisan.
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat.
Geografi
Mathematics