Year 4

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Kemahiran Membaca
Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
Kemahiran Menulis
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Aspek Seni Bahasa
Mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam seni khat
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks