Year 1

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Mendengar dan Memberikan Respon
Kemahiran Membaca
Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
Kemahiran Menulis
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Aspek Seni dan Bahasa
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

Year 2

Bahasa Melayu
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan
Kemahiran Membaca
Asas membaca dan memahami
Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik
Kemahiran Menulis
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
Aspek Seni dan Bahasa
Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks
Memahami dan membina ayat mengikut konteks