Sukatan Serakan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul
  2. Membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul
  3. Membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul, berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan
  4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul
  5. Mereka bentuk dan melaksanakan suatu projek mini yang melibatkan penyiasatan statistik berdasarkan sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan serta mentafsir dan mengkomunikasikan dapatan kajian
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini