Fungsi dan Persamaan Kuadratik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah
  2. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu, dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik.
  3. Menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai a, b dan c ke atas graf fungsi kuadratik, f(x)=ax^2+bx+c
  4. Membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik
  5. Menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik
  6. Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran
  7. Melakar graf fungsi kuadratik
  8. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik