Year 6

Bahasa Melayu
Kemahiran Menulis
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun
Aspek Tatabahasa
Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi