Year 5

English
Grammar
Able to use different word classes correctly and appropriately
Bahasa Melayu
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul