Year 6

Bahasa Melayu
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul