Year 4

Bahasa Melayu
Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami dan membina ayat mengikut konteks