Huruf hijaiyah berbaris fathah
Huruf hijaiyah berbaris bersambung
Bacaan tanwin
Bacaan izhar
Bacaan lin
Bacaan huruf bertashdid
Bacaan ikhfak dan iqlab
Bacaan idgham
Bacaan Bertanda ( ا۠ ) dan ( ْ)
Bacaan mad
Bacaan huruf (~)
Kenali tanda waqaf
Bacaan ketika waqaf
Memulakan bacaan dengan hamzah wasal