Tulisan Berangkai
Membina Ayat dan Perenggan Berdasarkan Bahan Grafik
Jawapan Pemahaman
Menganalisis dan Mencatat Maklumat
Imlak
Draf Karangan
Menulis Karangan
Analisis Kesalahan Bahasa