Kod Arahan

4.1 Kod Arahan
 
  Kod arahan  
  Satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas.  
     
 
 

Pemboleh Ubah dan Operator Matematik dalam Pengaturcaraan

 
  Pemboleh ubah  
  Storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolahkan kemudian.  
     
 
 • Pemboleh ubah boleh menyimpan data dalam bentuk
 1. Nilai berangka (integer dan nombor perpuluhan)
 2. Teks seperti “jumlah”
 3. Nilai logik seperti “Benar” atau “Palsu”.
 • Data yang disimpan dalam pemboleh ubah boleh diolah.
 
  Operator matematik  
  Simbol-simbol yang digunakan dalam menjalankan operasi matematik dalam kod arahan.  
     
 
Operasi matematik melibatkan operasi asas
Nama operator Operator matematik Operator dalam komputer
Tambah \(+\) \(+\)
Tolak \(-\) \(-\)
Darab \(\times\) \(*\)
Bahagi \(\div \) \(/\)
 
 

Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan  Pelbagai Pilihan

 
 • Pelaksanaan pilihan arahan ini bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu.
 • Jenis pilihan yang digunakan dalam pengaturcaraan.
 
Pengekodan yang digunakan Jenis pilihan
IF Pilihan tunggal
IF…ELSE Dwipilihan
IF ELSE IF… ELSE… Pelbagai pilihan
 
 

Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan Ulangan

 
  Ulangan  
  Satu proses atur cara akan mengarahkan program melakukan sesuatu tindakan berulangulang sehingga sesuatu syarat dipenuhi.  
     
 
 • Dalam atur cara Scratch 2.0, blok-blok yang digunakan untuk struktur ulangan ialah
 1. forever - Berulang tanpa berhenti
 2. repeat - Berulang mengikut bilangan lelaran yang ditentukan
 3. repeat until - Berulang sehingga syarat dipenuhi
 
 

Pembangunan Atur Cara

 • Pembangunan atur cara melibatkan lima fasa utama
 1. Analisis masalah
 2. Reka bentuk program
 3. Pengekodan
 4. Pengujian dan penyahpepijatan
 5. Dokumentasi
 
Fasa analisis masalah
 • Pengatur cara akan melakukan temu bual bersama pelanggan untuk mengetahui kehendak pelanggan untuk menentukan input, proses dan output untuk atur cara yang akan dibangunkan.
 • Pengatur cara perlu memikirkan kaedah-kaedah penyelesaian yang mungkin bagi masalah tersebut.
 
Fasa reka bentuk atur cara
 • Pengatur cara mula menulis pseudokod, melakar carta alir dan mereka bentuk Antara Muka Pengguna Grafik juga dikenali Graphical User Interface (GUI).
 

  (1) Pseudokod

 • Ditulis dalam bahasa tabii manusia.
 • Tidak mementingkan perincian.
 • Hanya memberikan gambaran tentang proses yang akan dilaksanakan.
 • Tidak mempunyai format piawai tetapi mesti ada perkataan MULA dan TAMAT.
 

  (2) Carta alir

 • Terdiri daripada simbol-simbol piawai yang mempunyai maksud tersendiri dan mewakili pelaksanaan tugas tertentu.
 • Digunakan untuk menunjukkan aliran logik atur cara yang bakal dibangunkan dengan simbol-simbol khas yang bersambungan dengan garisan yang berarah.
 

   (3) Antara muka pengguna grafik

 • Paparan yang diperhatikan oleh pengguna semasa menggunakan atur cara yang dibangunkan.
 • Perlu mesra pengguna.
 
Fasa pengekodan
 • Pengatur cara akan menukarkan pseudokod kepada kod yang difahami oleh komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Visual Basic, JAVA ataupun Visual C++.
 
Fasa pengujian dan penyahpepijatan
 • Pengatur cara akan menguji atur cara yang telah ditulis untuk mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atur cara.
 • Terdapat tiga jenis ralat dalam atur cara iaitu:
 1. Ralat sintaks (syntax error)
 2. Ralat masa larian (run time error)
 3. Ralat logik (logical error).
 
Fasa dokumentasi
 • Pengatur cara akan menyediakan dua jenis dokumentasi: dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran.
 • Dokumentasi dalaman disediakan untuk kegunaan pengatur cara lain atau pihak pelanggan bagi memudahkan penyelenggaraan atur cara atau sistem.
 • Dokumentasi luaran disediakan kepada pengguna akhir yang menggunakan atur cara tersebut. Dokumentasi luaran menerangkan cara-cara menggunakan atur cara (manual pengguna).
 
 

Menguji Atur Cara dan Membaiki Ralat

 
Ralat boleh berlaku dalam peringkat algoritma, semasa penulisan pseudokod, melukis carta alir atau semasa menulis kod arahan dalam atur cara.
 
Terdapat tiga jenis ralat dalam atur cara iaitu:
 1. Ralat sintaks (syntax error)
 2. Ralat logik (logical error)
 3. Ralat masa larian (runtime error).
 
Ralat sintaks

1. Berlaku semasa proses menulis kod arahan.

2. Berlaku apabila sintaks yang salah atau format pengekodan yang salah digunakan.

3. Menyebabkan maklumat yang dimasukkan ke dalam kod arahan tidak dapat dibaca oleh komputer.
 
 
Ralat logik

1. Berlaku semasa menulis kod arahan.

2. Program dapat mengenal kod arahan dan melaksanakannya tetapi menghasilkan output yang bukan diingini.
 
 
Ralat masa larian

1. Berlaku semasa sesuatu program sedang dilancarkan.

2. Ralat masa larian boleh disebabkan oleh perisian hasad (malicious software), seperti virus atau cecacing, kepincangan atur cara (program flaw), pepijat (bug), atau ingatan yang tidak mencukupi (insufficient memory).
 
 
Langkah-langkah berikut boleh dilakukan untuk mencari ralat dalam atur cara:
 

Langkah 1

Bandingkan hasil atur cara dengan algoritma (pseudokod atau carta alir).

Langkah 2

Meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja.

Langkah 3

Baiki ralat pada kod arahan yang ditemui.

Langkah 4

Uji lari atur cara semula. Sekiranya masih ada ralat, ulangi Langkah 1 hingga 3.