Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul