Definisi pengurusan sumber manusia
Peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan.
Aplikasikan peranan pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan.
Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan
Hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dimiliki pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan.
Mencipta satu struktur organisasi dalam sebuah perniagaan
Sistem penggajian bagi sesebuah organisasi