Perakaunan asas tunai dan asas akruan serta jenis - jenis pelarasan
Pelarasan akaun nominal
Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan Peruntukan Hutang Ragu
Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul
Pelupusan Aset Bukan Semasa secara tunai.
Imbangan Duga Terselaras
Penyata Kewangan dengan pelarasan